ANBI

anbi logo

Organisaties die een ANBI-status willen, moeten volgens de belastingdienst voldoen aan een aantal regels die fatsoenlijk bestuur en beleid waarborgen. Een ANBI-status verplicht een aantal gegeven over onze stichting te publiceren op een internetsite. Hieronder ziet u die gegevens.

naam van de stichting

Stichting Tweede Thuis in Altena

fiscaal nummer

8224 73 719

KvK nummer

17285804

postadres

Burg. H. Blokstraat 58, 4286 CD Almkerk

email

klik hier

bestuurders
 • Leo van den Heuvel, voorzitter/secretaris
 • Lex Venderbos, penningmeester
 • Reinier van der Giessen
 • Liesbeth Rosbergen
 • Dirk-Jan Verhagen
 • Dirk-Jan den Burger
Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor de tijd en inspanning die ze ten behoeve van de stichting geven. Onkosten mogen gedeclareerd worden, maar tot nu toe is daar geen gebruik van gemaakt.

Doelstelling van de stichting:

 • Het realiseren van integratie en participatie van mensen met een (meervoudige) beperking, zodanig dat er sprake is van het op een veilige en voor hen passende manier kunnen deelnemen aan een samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Het initiatief staat open voor alle mensen met een (meervoudige) beperking;
 • Het toezicht houden op de kwaliteit van de woon- en leefomstandigheden van de bewoners en de verleende zorg aan de bewoners;
 • Alles te doen wat noodzakelijk is voor een goede kwaliteit van leven van de bewoners.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • Het doen bieden van een veilige en stabiele woonsituatie en woonomgeving in een gewone buurt;
 • Het scheppen van voorwaarden voor het doen verlenen en bevorderen van goede en passende zorg, zodanig dat er sprake is van een natuurlijke woon/ leefsituatie waar zorg wordt beperkt en kosten worden bespaard;
 • Het actief bij elkaar brengen van verstandelijk gehandicapten en buurtbewoners en daarmee het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij en van de bewoners;
 • Namens de bewoners actief betrokken te zijn bij andere organisaties, verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor het welzijn en de integratie van mensen met (meervoudige) beperkingen
Toelichting

De doelgroep heeft een sterke behoefte aan veiligheid, voorspelbaarheid, liefdevolle en toegewijde mensen die er altijd voor hen zijn. Het doel van de stichting is daarom ook een woon- en leefomgeving aan te bieden die nog het meest lijkt op een gezin. De huidige zorginstellingen kunnen hierin maar in beperkte mate voorzien, onder andere door de voortdurende wisseling van zorgverleners. Belangrijke voorwaarde is dan ook dat de groep een zodanige grootte heeft dat het kan functioneren als een gezin. Daarom is gekozen voor maximaal acht bewoners die gezamenlijk wonen, waarbij er voor iedere bewoner een appartement is, met daarnaast een aantal gemeenschappelijke ruimtes, zoals een woonkamer waar men gezellig bij elkaar kan zijn, samen kan eten enzovoort. Belangrijke andere voorwaarde daarbij is de continuïteit van de zorg, in de zin dat er zo min mogelijk wisseling is van de zorgverleners. Om aan deze twee voorwaarden te voldoen gaat de stichting werken met ‘huisouders’, te vergelijken met pleegouders. Twee paar huisouders die voor langere tijd (minstens vijf jaar) verbonden zijn aan de zorgwoning. Zij bouwen als ‘vader’ en ‘moeder’ een vertrouwensband op met de bewoners, verlenen en coördineren de nodige zorg. Derde voorwaarde is de inzet van vrijwilligers. Bijvoorbeeld om af en toe te koken, om met de bewoners eens naar buiten te gaan, contacten met de buurt te onderhouden, kleine klusjes in de zorgwoning te doen. Zo kan tegelijk een goede integratie met de omgeving ontstaan.

meerjaren beleidsplan
 1. De vorming van een stichting, waarin de ouders van de beoogde bewoners en de nodige deskundigheden in vertegenwoordigd zijn.
 2. Het zoeken en bij boorkeur huren van een ‘zorgwoning’ met acht appartementen en gemeenschappelijke ruimten.
 3. Het vinden van twee woningen voor de huisouders. De woningen zijn bij voorkeur direct verbonden met de zorgwoning.
 4. Een overeenkomst afsluiten met een betrouwbare zorgorganisatie bij wekle de stichting de nodige zorg kan inkopen (persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, activiteitenbegeleiding en dergelijke) De zorgorganisatie treedt ook op als werkgeefster voor de huisouders en overige zorgverleners.
 5. Het vinden van de huisouders en overige zorgverleners, in samenwerking met de zorgorganisatie
 6. Het zoeken naar de nodig financiële middelen.  Daarbij is niet alleen te denken aan de zorg die de zorgorganisatie verleent (dat zal uit het Persoonsgebonden Budget betaald moeten worden) maar ook de vele bijkomende kosten. Denk aan de inrichting van de zorgwoning en de appartementen, de nodige hulpmiddelen (tilliften, douchebrancards, etc.) mogelijkheden tot ontspanning, tot vervoer, en noem maar op. Daarvoor is veel geld nodig en moeten fondsen en donateurs gevonden worden.
 7. Het starten van de kleinschalige woonvorm.
Stand van zaken voorjaar 2017

punt 1 t/m 5: is inmiddels gerealiseerd. Aan de Reegreppel in Werkendam wordt de begane grond van een bebouw gehuurd dat is ingericht voor acht bewoners met een beperking. Het gaat om acht appartementen plus gemeenschapsruimten, met daarbij twee woningen voor de huisouders, via een tussendeur direct verbonden met de zorgwoning. Het geheel  wordt gehuurd van Woonservice Meander. punt 4: hiervoor is contact gezocht met de stichting Syndion, die veel ervaring heeft met kleinschalige woonwormen. Syndion is enthousiast voor de huidige opzet met twee huisouderparen. Die vorm is uniek in Nederland, en houdt beloften in voor de toekomst, als blijkt dat dit op adequate wijze voorziet in een behoefte. Met Syndion is een convenant gesloten. De twee paar huisouders en het overige personeel zijn ook aangenomen door Syndion. punt 6: Om aan de financiële middelen te komen ie een aantal fondsen aangeschreven en zijn er veel acties gestart om geld bijeen te brengen. Bedrijven, scholen, kerken en individuele potentiële gevers zijn benaderd, met enthousiaste reacties als gevolg. Via kranten en sociale media is veel aandacht gegeven aan dit project. Voor de inrichting van de algemene ruimten, de installatie van een zorgsysteem (VOS, Verpleeg Oproep Systeem) en overige kosten die met de start van het project te maken hebben is €150.000,00 begroot. De verwachting is dat in de loop van 2017 het benodigde bedrag bijeen gebracht gaat worden. punt 7: per 1 mei 2017 zullen de bewoners de appartementen gaan huren en gaat het wonen echt beginnen.

financieel verslag 2017

Klik op de link voor het financieel overzicht met toelichting 2018.